Jak probíhá aplikace

Podmínky pro aplikaci nanosuspenzí

Každá zakázka se liší zejména prostředím pro aplikaci.

S klientem vždy proberme specifické možnosti aplikačního procesu a požadovaných před aplikačních příprav. Konzultace k aplikacím jsou pro klienta zcela zdarma a jdou na vrub naši společnosti.

Samotná aplikace probíhá pomocí speciálního postřikového zařízení s 3D efektem, který nám umožňuje se dostat naprosto všude do každého kouta a záhybu a zaručuje 100% pokrytí povrchu.

Předaplikační opatření

Před samotnou aplikací je nutno zajistit čistotu povrchu, odstranění nečistot, plísní a jiných nežádoucích jevů. Plochy, určené pro aplikaci musí být suché.

Průběh aplikace

Samotný proces aplikace provádíme bez jakéhokoliv zakrývání vybavení interiérů, takřka bez omezení provozu. Používaná nanosuspenze GENS NANO STERILE je pro zdraví člověka naprosto bezpečná, což prokazují potvrzení zahraničního výrobce a akreditovaných laboratoří ČR a SR.

Jedná se o bezbarvou tekutinu, bez zápachu, která během sekundy zasychá, nenechává žádné stopy, může přijít na barevné podklady, nemění vlastnosti povrchů. Může být aplikována na hračky, vybavení interiérů...

Proces aplikace je velmi rychlý díky postřikové technologii, kterou používáme. Průměrná doba nástřiku cca 100 m2 je 20-30 minut včetně přípravy postřikového zařízení.

Po krátkém ( cca 10 min. ) odvětrání se mohou osoby vrátit do takto ošetřených místnosti a pokračovat v činnosti bez jakéhokoli omezení.

Poaplikační opatření

Po samotné aplikaci je nutno zajistit a garantovat, aby plochy, které byly ošetřeny, nebyly minimálně po dobu 48 hodin omývány vodou nebo jakýmkoliv čistícím prostředkem. Po tuto dobu je zapotřebí zabránit poškrábání ošetřených povrchů či jejich leštění. Tím se zajistí vysoká účinnost samočistícího efektu.

Garance

Po provedené aplikaci poskytujeme garanci účinnosti podle rozsahu znečištění minimálně 2 roky pro případ, že do té doby nedojde k překrytí ošetřené plochy nátěrem. Při dodržení této podmínky je účinnost samočistícího efektu až 5 let.

Jak to funguje - fotokatalýza

Fotokatalýza je proces, při kterém dochází k rozkladu chemických látek, bakterií, virů nebo mikročástic prachu působením fotokatalyzátoru a světelného záření. Řada látek se přirozeně a samovolně rozkládá působením světla, fotokatalyzátory jsou látky, které tento proces urychlují.

Principielně vychází z fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru. Je-li materiál s fotokatalytickými vlastnostmi vystaven světlu, aktivuje se jeho povrch a spustí se charakteristická reakce. Primárně vzniklý volný pár elektron-díra a hydroxylové radikály sekundárně vznikající kontaktem excitované molekuly fotokatalyzátoru a vodní páry rozkládají přítomné organické a anorganické substance.

Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří např. oxidy dusíku, oxidy síry, oxid uhelnatý, ozón, čpavek, sirovodík, aromatické uhlovodíky (benzen, fenol, toluen, etylbenzen), pesticidy a také bakterie, plísně, viry, houby nebo částice mikroprachu. Konečným produktem pak bývají běžné a stabilní sloučeniny.